We measure current / Měříme proud

in diy •  12 days ago 

Are you also annoyed by battery devices that draw a disproportionate amount of energy from the battery, which we have to buy all the time?
Surely you have already thought to measure how much it "eats".
So we measure together the current that such a device draws from the battery. When measuring current, if we perform it in the classic way, we must disconnect the measured circuit and place the measuring device, ammeter, in series between the voltage source and the appliance.
But how to disconnect the circuit of a battery-powered device that is powered by AA batteries, for example?
We will make a simple product for this, which will allow us to comfortably monitor the consumption of the device without major interventions in it.

Také vás rozčilují bateriové přístroje, které čerpají neúměrně mnoho energie z baterie, které tak musíme neustále kupovat?
Jistě vás už napadlo změřit, kolik to vlastně "žere".
Změříme si tedy společně proud, který takový přístroj odebírá z baterie. U měření proudu, pokud ho provádíme klasickým způsobem, musíme rozpojit měřený obvod a měřící přístroj, ampérmetr, zařadit do série mezi zdroj napětí a spotřebič.
Jak ale rozpojit obvod u bateriového přístroje, který je napájen například tužkovými bateriemi?
Uděláme si na to jednoduchý přípravek, který nám umožní pohodlně sledovat spotřebu přístroje bez velkých zásahů do něho.

IMG_20200523_183918.jpg

We will need an ammeter, in our case a universal digital multimeter with a range of up to 10 Amperes, a piece of alu-foil, two connecting cables and a strip of hard paper. The picture shows an adhesive stick for paper. In any case, as I have found out, gluing alu- foil is impossible with this glue. We will therefore replace it with a contact glue of the Chemoprene type.

Budeme potřebovat ampérmetr, v našem případě univerzální digitální multimetr s rozsahem do 10 Ampér, dále kousek alobalu, dva propojovací kablíky a proužek tvrdého papíru. Na obrázku je lepící tyčinka na papír. Každopádně jak jsem zjistil, lepení alobalu je pomocí tohoto lepidla nemožné. Nahradíme ho proto kontaktním lepidlem typu Chemoprén.

IMG_20200523_184730.jpg

Cut out a longer strip and two shorter ones from the paper, on which we stick the alu-foil. We will adjust the width of the strip to the thickness of the batteries on which we will measure.

Z papíru si vystřihneme delší proužek a dva kratší , na které nalepíme alobal. Šířku proužku přizpůsobíme tloušťce baterií, na kterých budeme měřit.

IMG_20200523_184932.jpg

Glue the strips together as in the picture with alu-foil on the outside. We fix our product or JIG with a clothes peg, for example, until the glue is completely dry.

Proužky přilepíme k sobě jako na obrázku alobalem na vnější straně. Náš přípravek neboli JIG zafixujeme třeba kolíčkem na prádlo až do úplného zaschnutí lepidla.

IMG_20200523_185113.jpg

The result of our work is an improvised device with two insulated electrodes, to which we connect crocodile clips as shown.

Výsledkem naší práce je improvizovaný přípravek se dvěma izolovanými elektrodami, na které připojíme krokosvorky zobrazeným způsobem.

IMG_20200523_185246.jpg

When measuring on an appliance with unknown current consumption, it is important to use the terminals for the highest current range on the measuring instrument. The smaller range is usually protected by a fuse, which would leave us when the current is exceeded. In the best case.
Once it happened to me, in the case of a cheaper measuring device, that I measured a flash flasher with a peak current consumption at a lower range, which significantly exceeded the range of the device. The current peak was not enough to blow the fuse in the device, but it was enough to "blow" its circuits ...

But back to our measurement.

Při měření na spotřebiči s neznámým odběrem proudu je důležité na měřícím přístroji využít svorky pro nejvyšší proudový rozsah. Menší rozsah je totiž obvykle jištěný tavnou pojistkou, která by nám při překročení proudu odešla. V lepším případě.
Jednou se mi stalo, v případě levnějšího měřícího přístroje, že jsem měřil na nižším rozsahu nějaký zábleskový blikač se špičkovým odběrem proudu, který značně překračoval rozsah přístroje. Proudová špička nestačila přepálit pojistku v přístroji, stačila však "odpálit" jeho okruhy...

Ale zpátky k našemu měření.

IMG_20200523_190604.jpg

We will try to measure the current consumption of this sound emitting children's toys. Children love such appliances. They are less loved by their parents, who lose their nerve by endlessly listening to sounds and the same melodies.

Vyzkoušíme si změřit proudový odběr této zvuky vydávající dětské hračky. Takové spotřebiče děti milují. Méně je milují už rodiče, kteří nekonečným poslechem zvuků a stejné melodie přicházejí o nervy.

IMG_20200523_190952.jpg

We insert our device between the negative pole of the battery and the contact spring in the toy.
We will connect the crocodile clips and the measuring device at the lowest range, because the toy is not in operation. We will therefore find out its resting consumption.

Náš přípravek vložíme mezi záporný pól baterie a kontaktní pérko v hračce.
Připojíme krokosvorky a měřící přístroj na nejnižším rozsahu, neboť hračka není v provozu. Zjistíme tedy její klidovou spotřebu.

IMG_20200523_191247.jpg

5.2 microamperes. That's a decent value. The battery practically does not burden such consumption.
Switch the multimeter to the highest range and switch on the toy. It starts making sounds and lights up LEDs and light bulbs.

5,2 mikroampéru. To je slušná hodnota. Baterie takový odběr prakticky nezatěžuje.
Multimetr přepneme na nejvyšší rozsah a zapneme hračku. Ta začne vydávat zvuky a rozsvěcovat LED diody a žárovičky.

IMG_20200523_191309.jpg

The consumption increased to 85 mA. All in all, pencil batteries can handle it. Of course, the current consumption fluctuates depending on how the music plays and the lights flash.

Our simple demonstration is over. We found that the Chinese toy did not over-drain the batteries.
Our child will have guaranteed hours of fun.
And we wish parents strong nerves.
They will need them;)

Odběr nám stoupl na 85 mA. To celkem ujde, tužkové baterie to v pohodě zvládnou. Proudový odběr pochopitelně kolísá v závislosti na tom, jak hudba hraje a světélka blikají.

Náš jednoduchý demonstrační pokus končí. Zjistili jsme, že čínská hračka přehnaně nevyčerpává baterie.
Naše dítko tak bude mít zajištěné hodiny zábavy.
A rodičům popřejeme pevné nervy.
Budou je potřebovat ;)

Vote for Tazi.png

Hive - animované logo JJ.gif

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nepřijde Ti někdy líto, že jsi se nenarodi kolem přelomu 19.a 20.století? Být současníkem Tesly, Edisona, Křižíka, Kolbena...

Jojo, to by se mi líbilo... :)

Krásné, poutavé, zajímavé, praktické.
@krakonos zapomněl na Cimrmana

Díky, máš pravdu, náš největší génius mě taky napadl :)
!BEER


Hey @zirky, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Jednoduchý a pomocný jig. .-))
!BEER

Na moc použití to nebude, ale stačí :)

:-))

Asi k tobě brzo naklusám pro radu :)

Když to bude v mých silách, rád ti poradím ;)

tak jsme ti dotaz položil na discortu dík :)

Podívám se ;)