My DIY garden / Moje DIY zahrada

in hive-174578 •  16 days ago 

The story of the garden began in the autumn of 2018. At that time, I invested my time in car racing, so we rented an old factory hall. There was a lot of biowaste in the form of nettles, blackberries, fallen leaves and so on. So I decided to set up a vermicompost from an IBC tank. After filling the entire 800 liters of compacted waste, we were forced to move. The compost went with us thanks to its mobility.

Příběh zahrady začal podzim roku 2018. Tehdy jsem investoval svůj čas do závodění v automobilech a tak jsme měli pronajatou starou tovární halu. V okolí bylo spousta bioodpadu v podobě kopřiv, ostružin, spadaného listí a tak dále. A tak jsem se rozhodl založit vermikompost z IBC nádrže. Po naplnění celých 800 litrů zhutněného odpadu, jsme byli nuceni se přestěhovat. Kompost jel s námi díky své mobilitě.

IMG_20200419_104031.jpg

After moving, the compost swallowed all the biowaste we and the garden produced for the whole year. 3 weeks ago I decided to uncover the top layer and transfer it to another tank. There were millions of California earthworms in the upper layer. At the beginning, I put about 15 pieces in the compost.

Po přestěhování kompost spolykal všechen bioodpad co jsme vyprodukovali my a zahrada za celý rok. Před 3 týdny jsem se rozhodl odkrýt vrchní vrstvu a tu přendat do další nádrže. Ve vrchní vrstvě byli miliony californských žížal. Na začátek jsem ji do kompostu dal cca 15 kusů.

IMG_20200425_145635.jpg

I planted potatoes in the lower layer, which is relatively well distributed, 14 days ago. After one week, the potatoes looked like this.

Do spodní vrstvy, která je poměrně dobře rozložená jsem před 14 dny nasadil brambory. Po jednom týdnu brambory vypadali takto.

IMG_20200508_133058.jpg

I photographed the progress again this weekend and it's unbelievable how fast the plants grow. On the way to the city, I looked around the surrounding gardens and no one had their potato plants in such condition as me. Whether it was the size or the dye in the leaves.

O tomto víkendu jsem opět vyfotil progress a je neskutečné jak rostliny rychle rostou. Při cestě do města jsem koukal po okolních zahradách a nikdo neměl své bramborové rostliny v takové kondici jako já. Ať už šlo o velikost a nebo zelené barvivo v listech.

IMG_20200516_123549.jpg

In the outdoor garden we have several more experiments, such as growing onions in the sand, another bed of potatoes that grow here from last year's imperfect harvest. Among the potato plants, the fir seedlings that I sown here in the fall are happy to grow.

Na venkovní zahradě mámě ještě několik experimentů , jako pěstování cibule v písku, další záhon brambor, které zde rostou z nedokonalé loňské sklizně. Mezi rostlinkami brambor si spokojeně rostou semenáčky jedlí, které jsem zde na podzim zasel.

Indoors, I started working on an aquaponic system a few weeks ago. That's also why I neglected photography and generally posting here on Hive.

Ve vnitřních prostorách jsem před pár týdny začal pracovat na aquaponickém systému. To je taktéž důvod proč jsem zanedbával focení a všeobecně postování zde na Hive.

IMG_20200516_164940.jpg

If you have never heard of aquaponia, then this is one of the ways to grow real organic food. Using fish, water, growing material and electricity. The cycle is probably such a fish produces waste, which the bacteria convert into NO3, the plants use NO3 to grow, while the roots of the plants purify the water for the fish.

Pokud jste o aquaponii nikdy neslyšeli tak je to jedna z možností jak si vypěstovat pravé bio potraviny. Za použití ryb, vody, pěstebního materiálu a elektrické energie. Koloběh je asi takovýto ryba vyprodukuje odpad, který bakterie přemění na NO3, kterou následně rostliny použijí k růstu, zároveň kořeny rostlin pročistí vodu pro ryby.

IMG_20200516_123459.jpg

After a week of running in, it's time to release the last participant into the system and that's the fish. I chose Carassius auratus. An undemanding fish, ideal for starting a new system, because it takes longer for everything to settle down and everything will grow as it should. I found tomatoes, peppers, kohlrabi, peas and several types of salads in the growing material. So we'll see how it all grows.

Po týdenním záběhu nastal čas vypustit do systému posledního účastníka a tou jsou ryby. Já jsem zvolil Karase zlatého (Carassius auratus). Nenáročná ryba ideální pro spuštění nového systému, protože trvá delší dobu než se vše usadí a vše poroste jak má. Do pěstebního materiálu jsem nasel rajčata, papriky, kedlubny, hrách a několik druhů salátů. Tak uvidíme jak to vše poroste.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Pěkná práce, ať se daří ;-)

!BEER


Hey @softa, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Klobouk dolů! Super práce i výsledky. Líbí se mi využítí těch nádob.
Jsem zvědavý jak bude fungovat aquaponie i pěstění na kompostu, ale asi nás budeš informovat ;)